آیا صفحه ی آینه ای در هنگام اشتراک گذاری دسکتاپ نشانه مشکل است؟

  • از

مواردی داریم که دوستان با دیدن این صحنه احساس می کنند مشکلی وجود دارد. اینکه در زمان screen sharing با این صحنه مواجه می‌شوید خیلی… ادامه »آیا صفحه ی آینه ای در هنگام اشتراک گذاری دسکتاپ نشانه مشکل است؟

کلیات سیاست اجرایی آموزش الکترونیک دانشگاه ایلام

  • از

کلاس آموزش مجازی باید مشتمل بر سه  مولفه‌ی مواد درسی مکتوب، فایل‌های کمک آموزشی سمعی-بصری یا صرفا سمعی و ارزشیابی هفتگی پیشرفت دانشجو باشد. کلاس… ادامه »کلیات سیاست اجرایی آموزش الکترونیک دانشگاه ایلام