کلیات سیاست اجرایی آموزش الکترونیک دانشگاه ایلام

 • از
 • کلاس آموزش مجازی باید مشتمل بر سه  مولفه‌ی مواد درسی مکتوب، فایل‌های کمک آموزشی سمعی-بصری یا صرفا سمعی و ارزشیابی هفتگی پیشرفت دانشجو باشد.
 • کلاس آنلاین می‌تواند به عنوان فعالیت سمعی بصری محسوب شود.
  • صرف قرار دادن یک فایل بدون استفاده از مواد سمعی بصری یا کلاس آنلاین، از نظر دانشگاه کلاس محسوب نمی‌شود.
  • آموزش بدون ارزیابی و کنترل پیشرفت دانشجو و بدون اطلاع استاد از استفاده‌ی دانشجو از منابع ارائه شده، کلاس محسوب نمی‌شود.
 • کلاس‌های برگزار شده در سامانه‌ی کلاس آنلاین حتما باید در سامانه‌ی آموزش الکترونیک به همراه تمرین و تکلیف مربوطه بارگذاری شود.
 • استفاده از سامانه‌های متفرقه در آموزش الکترونیک فقط در صورتی مجاز است که کلاس مورد نظر ضبط شده و ویدئوی آن در سامانه‌ی آموزش الکترونیک دانشگاه بارگذاری شود.
 • کنترل تشکیل کلاس‌ها بوسیله‌ی آموزش دانشکده‌ها و معاونت آموزشی دانشگاه و بر مبنای فعالیت اساتید در سامانه‌ی آموزش الکترونیک انجام می‌شود. سایر سامانه‌ها نقش همکاری در تکمیل فرایند آموزش دانشجو را ایفا می‌کنند.
 • موارد ذکر شده، حداقل استاندارد کلاس در دانشگاه ایلام است که باید در همه‌ی دانشکده‌ها رعایت شود. بدیهی است دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی می‌توانند در مورد تصویب موارد مازاد بر این مواد یا اجبار برخی از موارد اختیاری اقدام کنند.