لیست رشته های مورد پذیرش دکتری

اگروتکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی

اگروتکنولوژی - علوم علف‌های هرز

اگروتکنولوژی- فیزیولوژی گیاهان زراعی

زبان و ادبیات انگلیسی - آموزش زبان انگلیسی

زبان و ادبیات فارسی

شیمی - آلی

شیمی - معدنی

شیمی = تجزیه

علوم جنگل - گرایش علوم زیستی

علوم جنگل - گرایش مدیریت جنگل

علوم دامی - نشخوار کنندگان

علوم دامی - گرایش طیور

علوم قرآن و حدیث

فقه و مبانی حقوق اسلامی

فلسفه و کلام اسلامی

ژنتیک وبه نژادی گیاهی