اضافه شدن رشته فیزیولوژی ورزشی

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند که رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی و تندرستی به لیست رشته های مورد پذیرش اضافه شد.